Femsan

 
 
 Tarihçe
 Vizyon & Misyon
 Kalite, Çevre ve İSG Politikamız
 KVKK Politikamız
 Sertifikalarımız
 Referanslarımız
 Satınalma Şartları
Satınalma Şartları

FEMSAN ELEKTRİK MOTORLARI SAN. TİC. A.Ş GENEL SATINALMA ŞARTLARI VE KOŞULLARI

1.Taraflar

İşbu "FEMSAN ELEKTRİK MOTORLARI SAN. TİC. A.Ş." "GENEL SATINALMA ŞARTLARI" (Aşağıda kısaca "Satın Alma Şartları" olarak anılacaktır.) FEMSAN ELEKTRİK MOTORLARI SAN. TİC. A.Ş. ("FEMSAN") ile satıcı firma (kısaca "TEDARİKÇİ" olarak anılacaktır.) arasında aktedilmiş olup, FEMSAN'a teslim edilecek mal ve verilecek hizmetlerle (kısaca "mallar" olarak anılacaktır) ilgili genel sözleşme şartlarını oluşturmaktadır.FEMSAN ve TEDARİKÇİ tek başına "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

2. Geçerlilik

2.1. TEDARİKÇİ, bir satın alma siparişini kabul ederek ve/veya bunu ifa ederek bu belgede belirtilen satın alma kayıt ve şartlarına tam olarak uymayı kabul etmektedir. Bu şartlar dışındaki hükümler veya onaylar sadece FEMSAN'ın açık yazılı izni ile kabul edilir.

2.2. Taraflar arasındaki mevcut yazılı bir sözleşme ile satın alma şartları arasında çelişki olması halinde söz konusu sözleşmenin şartları, işbu satınalma şartlarına göre öncelik taşır.

2.3. FEMSAN, herhangi bir zamanda işbu Satın Alma Şartlarında değişiklik veya düzenleme yapma hakkına haizdir.

3. Sipariş

3.1. Siparişler ancak bir satınalma sipariş numarasını içermesi ve yazılı olarak yapılması halinde bağlayıcı olacaktır. Sipariş SATICI tarafından 2 iş günü içinde yazılı olarak reddedilmezse, kabul edilmiş sayılacaktır.

3.2. "İtiraz Beyanı" nı FEMSAN'a tebliğ etmediği durumda, Satın Alma Siparişini, siparişte belirtilen şart ve koşullarda kabul etmiş sayılır. Bununla birlikte bu tip bir durumda, herhangi bir telafiye gidilmeden siparişin tarafımızca iptal edilme hakkı saklıdır.

3.3. Taraflar arasında aksi bir mutabakata varılmadığı sürece, Satın Alma Siparişinde belirtilen teslim tarihi, malların FEMSAN Deposuna (yukarıda belirtilen adrese) varış tarihidir.

4. Teslim Süresi ve Gecikmeler

TEDARİKÇİ ile üzerinde anlaşmaya varılan teslim süresi kesin ve bağlayıcıdır. Zamanında teslimat yapılamayacağının anlaşılması üzerine, TEDARİKÇİ en kısa zamanda FEMSAN satınalma sipariş numarasını da belirterek, FEMSAN' ı yazılı olarak gecikmenin nedenleri ve teslimat süresi hakkında bilgilendirmek zorundadır. FEMSAN bu durumda, yeni bir teslim tarihi belirleyerek siparişin yerine getirilmesini veya siparişin iptalini isteyebilir. Böyle bir durumda, FEMSAN'ın tazminat talep hakkı saklıdır.

5. Fiyat ve Ödeme koşulları

5.1 TEDARİKÇİ ile gerçekleşecek herhangi bir tedarik sürecinde FEMSAN tarafından TEDARİKÇİYE gönderilen Satınalma Sipariş Formu' undaki fiyatlar ve vade geçerlidir. Her bir fatura, tamamen siparişe göre düzenlenir ve burada belirtilmiş olan adrese gönderilir. Uygun olmayan tüm faturalar geri çevrilip TEDARİKÇİYE geri gönderilecektir.

5.2 Siparişe istinaden özel koşullarda aksi belirtilmediği sürece TEDARİKÇİYE, eğer depozito ödemesi yapılmış ise TEDARİKÇİ, FEMSAN'A yapılmış depozito ödemesinin geri ödeneceğinin garantisini vermiştir.

6. Sevkiyat

Tedarik edilen mallar, sevkiyat ve depolama sırasında herhangi bir bozulmaya/uygunsuzluğa maruz kalmayacak şekilde sevk edilecektir. TEDARİKÇİ, tüm gerekli olan belgeleri düzenleyecek ve talep edilmiş olan tüm izinleri alacaktır. TEDARİKÇİ, sipariş detaylarını belirten ve tedarik mallarıyla birlikte gönderilmesi zorunlu olan sevk irsaliyesini ve ilgili tüm evrakları gönderir. Bu evrakların gönderilmesindeki bir gecikmeden, sevkiyat belgelerinde yer alan yetersiz bilgilerden veya Tedarikçinin sevkiyatçısı tarafından kaynaklanan sebeplerden dolayı depolama ile yükleme boşaltma harcamaları ve diğer harcamalar, cezalar vs. TEDARİKÇİ tarafından karşılanacaktır.

7. Ticari sırlar, Gizlilik ve Mülkiyet Hakları

7.1 Bir satınalma siparişi ile ilgili olarak TEDARİKÇİ'ye sağlanan tüm bilgiler, teknik resim, tasarımlar ve diğer doküman ve belgeler gizli oldukları varsayılarak işlem görmeli, başka amaçlarla kullanılmamalı, çoğaltılmamalı veya üçüncü taraflarla paylaşılmamalıdır. Bu koşul, TEDARİKÇİ ile yapılan önçalışma, sözleşme süreci ve hatta sözleşmenin süresinin sona ermesinden sonra da geçerli olacaktır. FEMSAN tarafından temin edilen doküman ve bilgiler, FEMSAN tarafından talep edilmesi halinde derhal temin veya imha edilecektir. Bu gizlilik ve iade yükümlülüklerinin ihlali halinde, TEDARİKÇİ; üzerinde anlaşmaya varılan toplam sipariş değerinin %10'u tutarında cezayı ödemekle yükümlüdür. Bu ödeme, TEDARİKÇİ 'nin gizli bilgi koruma yükümlülüğünün ihlali halinde ödemekle yükümlü olduğu cezai şart bedeli olup, TEDARİKÇİ'yİ gizli bilgileri koruma yükümlülüğünden muaf tutmamaktadır. TEDARİKÇİ, ürünlerin ve hizmetlerinin üçüncü tarafların üretim veya ticari sırlarını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ihlal etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2 Tedarikçide bekleyen / depolanan FEMSAN mülkiyet,ndeki malları (kalıp, model vb.) korumak sağlıklı çalışması için uygun şartlarda ve koşullarda saklamak TEDARİKÇİNİN sorumluluğundadır. FEMSAN mülkiyetindeki malların uygun olmayan koşullarda saklanmasından dolayı ortaya çıkacak zararı ödemek TEDARİKÇİNİN sorumluluğundadır.

8. Ayıplı Mallar ve Garanti Koşulları

8.1. TEDARİKÇİ, sipariş konusu malların her türlü ayıptan ari, ilgili teknik şartnamelere uygun, iyi kalitede, kusursuz, öngörülen amaca uygun, uygun malzemelerden imal edilmiş olacağını ve ilgili yasalara ve yönetmeliklere, ilgili sanayi emniyet ve kalite standartlarına ve yürürlükteki çevre standartlarına uygun olacağını garanti etmektedir. Bu koşullara uygunluk amacıyla, TEDARİKÇİ, FEMSAN'a, teslim edilen mallar için uygun bir formatta bilgi sağlayacak ve bunların doğruluklarını garanti edecektir. FEMSAN, önceden bilgilendirmek kaydıyla, TEDARİKÇİYE denetim yapmaya yetkilidir.

8.2. İşbu maddede tanımlı mallara ilişkin garanti talepleri, Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, malın tesliminden itibaren 24 ay sonra sona erecektir.

8.3. TEDARİKÇİ tarafından teslim edilen malların ayıplı veya imalat hatalı olması halinde, FEMSAN, her türlü yasal yollara başvuru hakkı saklı kalmak kaydıyla, ücretsiz onarım, malın yenisi ile değişimini talep etme veya satınalma siparişini iptal etme hakkına sahiptir.

9. Uygunluk

TEDARİKÇİ, kendisinin ve bağlı kuruluşlarının, sahiplerinin, görevlilerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının, acentalarının, alt yüklenicilerinin, danışmanlarının ve temsilcilerinin, işbu satınalma şartları kapsamındaki tüm TEDARİKÇİ yükümlülüklerini işbu satınalma şartlarıyla ilişkili ticari faaliyetler ve FEMSAN ürünleri ve/veya hizmetleri için uygulanacak olan, rekabetin korunması hakkındaki mevzuata, ticari tüzükler, çevre, ulaşım, güvenlik, sağlık ve iş Hukukuna yönelik kanunlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yürürlükteki yerel, ulusal ve uluslararası kanunlar, resmi hükümler, düzenlemeler, yönetmelikler, tebliğlere uygun şekilde yerine getireceğini beyan ve taahhüt eder. TEDARİKÇİ, kendisinin veya Temsilcilerinin FEMSAN tarafından herhangi bir Mevzuatın ihlaline neden olabilecek bir davranışta bulunmayacağını beyan ve tahhüt eder. TEDARİKÇİ, kendisinin veya temsilcilerinin işbu satınalma siparişinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi sırasında herhangi bir Mevzuatı ihlale ilişkin bir davranışta bulunması veya bulunmuş olabileceği, veya kendisinin veya Temsilcilerinin işbu madde kapsamındaki yükümlülüklere uygun davranmadığı, hakkında bilgi sahibi olması veya şüphe duyması halinde FEMSAN'ı derhal durumdan haberdar edecektir.

10. İhtilaflar

Bu Satın Alma Şartlarından doğan uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku esas alınacaktır. Anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. 

Harmandere Mah. Şehit Mehmet Güney Sk. No:11 Kurtköy-Pendik, İstanbul
Tel: 0-216-378 88 88, Faks: 0-216-482 50 52, E-Posta: bilgi@femsan.com


       
Web Tasarım & Uygulamaları: İstanbulNet